John A. Gealfow

Jsem právník s nekonečnou touhou studovat a naučit se něco nového. Extrémní čajový pijan. Nadšenec do pedagogiky, vzdělávání a informačních technologií.

Stáhnout CV

Jsem jedním se spoluzakladatelů a současným prezidentem spolku Nugis Finem, neziskové organizace věnující se zlepšování právní gramotnosti české společnosti. Mnoha problémům, se kterými se setkáváme v advokátních kancelářích a na soudech, by se dalo zabránit, pokud by lidé měli alespoň základní povědomí o právu a kdyby své problémy řešili včas. Právě nedostatečné znalosti o právu u velké části české populace jsme si dali za cíl vyřešit. Vytváříme bezplatné online kurzy, píšeme otevřenou encyklopedii o právu, přednášíme na školách po celé republice.

NugisFinem.org

Živím se v advokacii. Advokátní kancelář, ve které pracuji, se zaměřuje na generální praxi - děláme tedy vše, co od nás naši klienty potřebují. I já se tedy musím věnovat všem právním odvětvím, má užší specializace je ale smluvní právo, náhrady škod, právo informačních technologií a autorské právo.

AK-Kremplova.cz

Věnuji se také svému doktorskému studiu, které vykonávám na École de droit de la Sorbonne v Paříži a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Můj dizertační výzkum se věnuje principu právní jistoty a jeho roli v právním státu.

Vzdělání

Srovnávací právo (Ph.D.) – École de droit de la Sorbonne

Paříž 2017 až dosud

Doktorské studium vykonávané ve formě cotutelle pod vedením prof. Davida Capitanta, vedoucího katedry srovnávacího práva zdejší univerzity.

Teorie práva (Ph.D.) – Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Brno 2016 až dosud

Doktorské studium zaměřené na právní teorii a právní filozofii. Téma mé dizertační práce je Princip právní jistoty a jeho role v právním státu.

Ekonomika a řízení podniku (Ing.) – Vysoké učení technické v Brně

Brno 2018 až dosud

Dvouleté navazující magisterské studium na mé bakalářské studium ekonomie. Ve své diplomové práci se věnuji tématu gamifikace (využití herních prvků v neherním prostředí) při designu online vzdělávacích systémů.

Filozofie & aplikovaná ekonomická studia (Bc.) – Filozofická fakulta Univerzity Palackého

Olomouc 2014 až 2018

Tříleté dvouoborové studium filozofie a jejích dějin a ekonomie a souvisejících věd. Toto studium jsem zakončil obhajobou bakalářské práce s tématem Univerzalismus z hlediska pozitivního práva.

Bakalářská práce

Právo (Mgr.) – Právnická fakulta Univerzity Palackého

Olomouc 2011 až 2016

Pětileté magisterské studium oboru Právo a právní věda, které jsem zakončil napsáním diplomové práce na téma Virtuální věci v kontextu občanského práva a ziskem rozšiřujícího modulu Komerční právo a právo duševního vlastnictví.

Diplomová práce

Law – John Marshall Law School

Chicago 2015

Jednosemestrální pobyt a studium, během kterého jsem absolvoval mediátorský výcvik a úspěšně složil následující předměty: Restorative Justice, Contracts, Business Enterprise Law Clinic, Alternative Dispute Resolution, Litigation Technology, Constitutional Law

Zkušenosti

Analytik

AION CS 2016 až dosud

Vypracování anotací a překladů judikatury Nejvyššího soudu České republiky a soudů Velké Británie pro účely databáze EUR-Lex. Analýza a tvorba metadat k judikatuře Soudního dvora EU pro účely databáze CURIA.

Advokátní koncipient

Advokátní kancelář JUDr. Ivy Kremplové 2016 až dosud

Generální advokátní praxe zahrnující vše od sepisu smluv, vyjednávání, psaní žalob, odvolání, ústavních stížností a jiných podání, zastupování před soudem až po obhajobu v trestním řízení.

Analytik

Nejvyšší soud České republiky 2016

Zaměstnanec na Oddělení analytiky a srovnávacího práva, kde bylo mou náplní práce vypracování podkladů a analýz pro práci soudců. Věnoval jsem se judikatuře zahraničních soudů a Soudního dvora EU.

Prezident

Nugis Finem 2015 až dosud

Jsem jedním ze spoluzakladatelů a současným prezidentem spolku Nugis Finem, neziskové organizace zaměřující se na právní vzdělávání a zlepšování právní gramotnosti české společnosti. Tvoříme online kurzy o právu, přednášíme o právu na školách, píšeme otevřenou právní encyklopedii.

Senátor

Akademický senát Univerzity Palackého 2014 až 2016

Výkon mandátu ve velkém „celouniverzitním“ senátu. V rámci této funkce jsem byl rektorem jmenován do Komise pro informační technologie a do Ekonomické komise. Od roku 2015 jsem byl senátorem taktéž v senátu Právnické fakulty.

Stážista

Ústavní soud České republiky 2014

Intenzivní stáž u ústavní soudkyně JUDr. Kateřiny Šimáčkové. Náplní mé práce bylo psaní nálezů a usnesení Ústavního soudu, dále vypracování rešerší a analýz judikatury.

Portfolio akademických textů

Case Law and its Binding Effect in the System of Formal Sources of Law

V tomto článku se zabývám pojmem formálních pramenů práva a otázkou, do jaké míry mezi ně můžeme řadit soudní judikaturu v kontextu kontinentálních právních systémů. Mým závěrem je, že koncept precedenční závaznosti soudních rozhodnutí (jenž je vyznáván judikaturou mnoha ústavních soudů včetně českého, stejně tak i Evropského soudu pro lidská práva) není až tak vzdálen klasickému působení precedentů tak, jak jej známe z angloamerického právního systému. Rozdíly zde samozřejmě jsou, ovšem i přesto v článku navrhuji, abychom nově definovali pojem formálního pramene práva i s ohledem na měnící se roli judikatury v kontinentálním právním systému.

Otevřít

Kantovská etika a její projevy v současném právu

Kapitola, jež je součástí knihy Právní etika vypracované kolektivem autorů pod vedením doc. Tomáše Sobka, se věnuje pojmu kantovské etiky a tomu, jak se kantovská etika projevuje v současném právním řádu. Ačkoliv bývá trestní právo považováno za jednu z hlavních oblastí spojených s kantovskou etikou, mým závěrem je přesný opak – moderní trestní právo je mnohem více spojeno s utilitaristickou etikou. Kantovská etika má naproti tomu silné projevy v oblasti věcných práv a osobnostních práv (společně s právem na lidskou důstojnost).

Otevřít

Jak české soudy poskytují své rozsudky na základě práva na informace?

Tento článek shrnuje empirický výzkum zkoumající faktickou možnost přístupu k informacím o rozhodovací činnosti českých soudů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Základ článku je empirický (jsou představena data o dodržování lhůt povinnými subjekty, o délce prodlení, o výši požadované úhrady za poskytnutí informace apod.), ovšem následuje řešení normativních otázek, kdy podrobuji kritice dvě různé judikatorní linie udržované Nejvyšším správním soudem, které vedou ke zbytečnému omezení práva na informace žadatele, aniž by zde existovala racionální protihodnota plynoucí z tohoto omezení.

Otevřít

Anonymizace osobních údajů v soudních rozhodnutích

Článek analyzující současnou praxi anonymizace osobních údajů v rozsudcích českých soudů napsaný ve spoluautorství. Kritizujeme praxi, kdy jsou informace automaticky anonymizovány, aniž by docházelo k vyvažování práva na soukromí a práva na informace ve vztahu ke konkrétním okolnostem. Tento stav – nedostatek odůvodnění a selhání v rozpoznání, že se jedná o kolizi dvou základních práv, jež je nutné prostřednictvím testu proporcionality vyvažovat – je dle našeho názoru porušením práva na informace.

Otevřít

Argumentační fauly

Kapitola věnující se argumentačním faulům, jež je součástí vysokoškolské učebnice Akademické psaní pro právníky napsané autorským kolektivem pod vedením doc. Tatiany Machalové, je pedagogickým textem navazujícím na můj dlouhodobý zájem o teorii argumentace. Snažil jsem se v ní srozumitelným a názorným způsobem s mnoha příklady uvést čtenáře do problematiky argumentačních faulů a vyvrátit několik mýtů, které o nich panují. Zabývám se tím, že již samotný termín „argumentační faul“ není vhodné používat. Příkladem vyvráceného mýtu je to, že útok na osobu (ad hominem) může být i přes svou apriorní negativní konotaci součástí legitimní argumentace.

Otevřít

Jazykové dovednosti

100 %

Čeština

rodilý mluvčí, bezchybný pravopis

90 %

Angličtina

plynulý mluvčí, profesionální znalost

70 %

Francouzština

středně pokročilý mluvčí

Na závěr mého mandátu

Jak už mnozí z vás ví, v červnu jsem dokončil studium na Právnické fakultě UP. Tím mi zaniknul mandát akademického senátora fakultního senátu. Nicméně jsem si podal přihlášku k doktorskému studiu. Dlouhou dobu jsem se rozhodoval, jak to se studiem udělat. Nakonec jsem se rozhodl ke studiu nenastoupit. V souvislosti s tím se nebude aplikovat procedura z volebního a jednacího řádu – tedy že […]

Číst dál

Za co jsme ochotní vyměnit naše svobody?

Sedím v Union League v Chicagu a postupně zdravím a seznamuji se s přicházejícími lidmi. Najednou mi začne vibrovat telefon v kapse. Chvíli jej ignoruji a pokračuji v konverzaci. Vibrace ale nepřestávají. Když mi někdo píše tolik zpráv najednou, navíc v noci, děje se něco zásadního. Při pohledu na displej vidím záplavu zpráv od 8 lidí. „Sleduješ zprávy? Teroristický útok v Paříži.“ […]

Číst dál

The Brief History of Rise UP!

„Nikdy jsem neslyšel, že by pro nás něco udělali. Beztak zase další uskupení, které se chce jenom svézt na vlně. Posbírat si politické hlasy, vyhrát volby a pak o něm už zase neuslyšíme. Tohle všechno už znám.“ Anebo ne? Co je to skutečně Rise UP? Kde se tady toto uskupení vzalo? Jaký je jeho cíl? A proč jde sakra do voleb?

Číst dál

Učí se právníci zákony nazpaměť?

Tohle je úplný evergreen: „Já bych práv nezvládl! Učit se zákony nazpaměť?!“. Tolikrát, co jsem tohle zaslechl z úst někoho do studia na právnické fakultě nezasvěceného! Marné pak vysvětlovat, že cílem není znát znění zákona nazpaměť. Alespoň by nemělo být. Že kde to jde, tam se snaží nás zkoušet prostřednictvím klauzur, u kterých máme právní předpisy k dispozici – a je […]

Číst dál

V médiích

Česká televize

Beseda o právní gramotnosti v Dobrém ránu

V roce 2018 jsem byl hostem Dobrého rána České televize, kde jsme se v celkem pěti vstupech bavili o konkrétních problémech, které způsobuje nedostatek právní gramotnosti v populaci, a jejich řešení.

Právo o páté

Audiorozhovor o právním vzdělávání v Právu o páté

Zatím nejrozsáhlejší (více než hodinový) rádio-rozhovor se mnou, v němž jsme se mohli skutečně zevrubně věnovat otázkám rozvoje právního povědomí široké veřejnosti i právnímu vzdělávání právníků na fakultách.

Houpací osel

Místo chmele u nás vykvete první český MOOC (a právní vzdělávání)

Při příležitosti spuštění prvního českého hromadného otevřeného online kurzu, který jsme se spolkem Nugis Finem vytvořili, jsem poskytl rozhovor o tom, co je to právní gramotnost a na jaké problémy při snaze ji zlepšovat narážíme.

UP AIR

Audiorozhovor v Právní pohotovosti

V roce 2015 jsem založil spolek Nugis Finem a navázal jsem tak na mnohé nápady, které jsem měl jako akademický senátor, jenž se ale na univerzitní půdě těžko realizovaly. O našich plánech a prvních projektech se můžete dozvědět v rozhovoru v univerzitním rádiu.

Kontaktujte mě

Rád odpovím na jakékoliv otázky a jsem nakloněný jakýmkoliv zajímavým nápadům.