BlogAk senát
15.11.
2014

Listopadové zasedání: jaká je vlastně vize naší univerzity, naši zástupci v Radě vysokých škol, rozdělování peněz

Měsíc utekl velmi rychle a už tu máme další zasedání Akademického senátu. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jsme tam jen pro parádu (už podruhé jsme se museli před začátkem jednání fotit), bylo toho opět hodně k projednání. Přináším vám opět krátké shrnutí toho nejdůležitějšího.

Listopadové zasedání: jaká je vlastně vize naší univerzity, naši zástupci v Radě vysokých škol, rozdělování peněz

Hned na začátku nás pan rektor informoval, že ačkoliv už bylo vypsané výběrové řízení na zavedení Wi-Fi na kolejích Generála Svobody a své nabídky dalo celkem pět subjektů, nakonec bylo vedení nuceno výběrové řízení zrušit a zadat nové. Důvodem byla hlavně velice „podseknutá“ cena u dvou subjektů, které by právě z toho důvodu měly výběrové řízení vyhrát. Když pak byly dotázáni, jestli by byly skutečně schopni záměr za tuto cenu realizovat, nedokázaly vedení UP přesvědčit o tom, že ano. Vedení se tedy rozhodlo to zkusit znovu a vyhlásit nové výběrové řízení, protože v jiném případě by zde bylo riziko, že by se práce na zasíťování „odflákly" a záměr rychlého, stabilního a spolehlivého připojení by to nesplnilo. Ohledně Wi-Fi na kolejích Generála Svobody to tedy zatím vypadá na měsíční zdržení oproti plánu.

Dále byla na pořadu jednání volba kandidátů do Rady vysokých škol. Své kandidáty do Sněmu nominovaly jednotlivé fakulty, přičemž všechny Akademický senát schválil (za Právnickou fakultu do Rady vysokých škol poputuje pan proděkan Ondrej Hamuľák). Za univerzitu jako takovou poputuje do Sněmu doc. Irena Smolová. Poté se volili kandidáti do Předsednictva a do Studentské komory. Přičemž do Předsednictva byl znovu zvolen prof. Tomáš Opatrný, protože Akademický senát shledal jako velmi pozitivní jeho aktivitu a množství dokumentů, které jednotlivým senátorům rozesílá k připomínkování. Jako zástupce studentů do Studentské komory Rady vysokých škol byl zvolen opět už stávající člen – doktor Marek Hodulík. Ten v Radě vysokých škol vykonává pozici předsedy Komise pro legislativu. Zdůrazňoval nutnost dokončit práci na novele vysokoškolského zákona, která jde momentálně na ministerstvo. Všem zvoleným zástupcům gratuluji a přeji jim hodně štěstí při výkonu funkce.

Vize, vize, vize, …

Následovala část schvalování aktualizace dlouhodobého záměru. Tento rok je v podstatě poslední rok, pro který platí stávající dlouhodobý záměr. Už příští rok totiž budeme schvalovat dlouhodobý záměr na roky 2016-2020. Vůči aktualizaci v navržené podobě se ozvalo mnoho kritických hlasů. Ani ne tak vůči obsahu, který se v ní uvádí, ale kvůli formě. Zejména prof. Opatrný zdůrazňuje nutnost stanovovat si cíle pomocí metody SMART. To je metoda pro hodnocení kvality projektových cílů. Stanovené cíle totiž musí být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, odpovídající a musí být ohraničené v čase. To je právě úskalí našeho dlouhodobého záměru - body v něm jsou totiž obecné, nicneříkající a o nějakém časovém ohraničení se nedá mluvit.

Po slohové stránce je dlouhodobý záměr uživatelsky ne zrovna přívětivý. Byli jsme ovšem vedením ujištěni, že příští rok budou zohledněny všechny připomínky, které jsme na tomto zasedání měli - a to včetně připomínek pana profesora Opatrného ohledně metody SMART. Po tomto ujištění byla aktualizace dlouhodobého záměru schválena, ovšem s minimálním počtem potřebných hlasů.

Trocha ekonomie

Přestože to zatím na tomto zasedání nebyla záležitost aktuální, rektor s kvestorem nám prezentovali metodiku, podle které se bude rozdělovat příspěvek od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Obecně se dá říci, že každá fakulta dostává od ministerstva peníze, které si vedení univerzity nějakým způsobem „zdaní“. Tyto peníze jdou na provoz centrálních jednotek – kam patří rektorát, Centrum výpočetní techniky, Vydavatelství UP, knihovna a podobně.

Vedení by rádo přešlo na model tzv. flat rate. To by se dalo přirovnat k rovné dani. Každá fakulta tedy odvede určité procento (bylo diskutované rozmezí 13-16 %) a to konkrétně ze dvou zdrojů svých příjmů (č. 11, tj. příspěvek na studenty, a č. 30, tj. příspěvek na institucionální financování). Záměrně jsou tedy vynechány zdroje z projektů. Tím chce vedení motivovat fakulty, aby si co nejvíce žádaly o projekty a granty, protože peníze z nich jim nebudou nijak „daněny“. Jako hlavní přínosy metody flat rate vidí pan rektor v tom, že je to systém transparentní, tedy všichni ví, kolik kdo zaplatil. Nikdo tedy nemá pocit, že na někoho doplácí, jako se to stává v současném systému financování. Může to tedy přispět hlavně ke snížení napětí mezi fakultami. Dalšími výhodami je administrativní jednoduchost a spravedlnost. Pod pojmem spravedlnost si sice každý představí něco jiného, ale rektor ji vidí především v tom, že jsou všichni zodpovědní sami za sebe a až v případě nutnosti může přijít pomoc ze solidárního fondu, který má pro tento účel vedení zřízené.

Vzhledem ke složitosti této problematiky napíšu ještě jeden příspěvek, ve kterém model flat rate rozeberu detailněji a představím i konkrétní kalkulace, které nám vedení předložilo.

A co studenti?

Studentská kurie si vymezila cíl přenést dění na univerzitě co nejblíže ke studentům. I na tomto zasedání jsme otevřeli téma účasti studentů v univerzitních orgánech. Konkrétně bychom rádi, aby bylo několik studentů i součástí Etické komise rektora. Naším cílem je hlavně vnést studentský pohled na „prohřešky“, kterých se zaměstnanci univerzity dopouštějí. Proto jsme vydali usnesení, kterým jsme požádali vedení UP o novelu etického kodexu, která by umožnila, aby členy Etické komise nebyl jenom jeden akademický pracovník za každou fakultu, ale také dva studenti. Vedení se k tomuto postavilo docela pozitivně, takže to vypadá, že by k této změně mohlo dojít. Jedním z nových členů Etické komise by měl být studentský senátor Jakub Tichý. Zatím se nerozhodlo, kdo by měl být druhým členem - pokud tedy někoho z vás tato problematika zajímá, velmi rád vás na tuto pozici navrhnu.

 

Tolik tedy listopadové zasedání. Zatím to vypadá, že v prosinci budeme mít výjezdní víkendové zasedání. Dá se tedy předpokládat, že toho budeme projednávat více. Kvůli jednání v jiném městě se ale nedá očekávat nějaký přístup veřejnosti. Opět ale všechny projednávané záležitosti shrnu touto formou. Určitě zde bude mnohem uvolněnější a méně formální atmosféra, takže možná doplním i nějaké pikantnosti. ;-)

Tagy: Univerzita Palackého, univerzitní politika, akademický senát, zápisy ze zasedání